Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów (zarówno Konsumentów, jak i przedsiębiorców), polegających na umożliwieniu im bezpłatnego stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert (chyba, że coś innego wynika z treści Regulaminu).

§ 4

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest
  1. po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta lub
  1. bez rejestracji i założenia Konta („zakup jednorazowy”).
 2. Założenie Konta lub dokonanie zakupu w Sklepie bez rejestracji i założenia Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przez Użytkownika/Klienta.

§ 5

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§ 6

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności Klienta.
 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.

§ 7

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  1. posiadanie komputera, laptopa, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego;
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  1. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej;
  1.  posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć w zakładkę „Moje konto”, a następnie w formularzu „Zarejestruj się” podać adres mailowy (formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta).
 2. W formularzu rejestracyjnym należy podać adres e-mail, co spowoduje przesłanie na wskazany adres linku umożliwiającego utworzenie hasła. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć Użytkownikowi do logowania się.
 3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w innych formularzach zamieszczonych w Sklepie muszą być prawdziwe i aktualne. Zabronione jest dodawanie w formularzach treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie ikony „Zarejestruj się” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Zawarcie umowy następuje z chwilą wprowadzenia w powyższy sposób danych do środka komunikacji elektronicznej Sprzedawcy, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią.

§ 10

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 11

Sprzedawca zwraca uwagę, że każdy Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 12

Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

§ 13

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 14

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zmiany formuły funkcjonowania Sklepu (całkowita rezygnacja z prowadzenia Kont Użytkowników), zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika, umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Zawarcie umowy sprzedaży towarów

§ 15

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”, zamieszczając w ten sposób towary w wirtualnym koszyku. Klient dokonuje wyboru towaru określając, w zależności od towaru, m.in. rozmiar, kolor i liczbę sztuk zamawianych towarów. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku (w zakładce „Koszyk”). Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wprowadzić kod rabatowy, o ile Klient posiada kod oraz kliknąć przycisk „Wykorzystaj kupon”. Zaktualizowana zostanie wówczas łączna cena wszystkich wybranych towarów. Po wprowadzeniu kodu rabatowego należy wybrać sposób dostawy. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie wskazana pod koszykiem informacja o kosztach wybranego sposobu dostawy. Zaktualizowana zostanie także wówczas całkowita kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłat za wybraną formę dostawy. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży tych towarów. Po sprawdzeniu danych zamówienia Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.
 3. W zakładce „Dane płatności” należy wypełnić formularz, w którym podaje się: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Dodatkowo można podać inny adres do wysyłki lub uwagi do zamówienia. W przypadku, gdy Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową, zaznacza pole „Zakup na Firmę”.
 4. Jeśli Klient nie posiada Konta, a chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinien kliknąć pole „Stworzyć konto” i postępować zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Regulaminu. 
 5. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy zakupu towarów znajdujących się w koszyku i zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Po złożeniu zamówienia do Klienta wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem warunków zawartej umowy sprzedaży.

§ 16

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby dostawy: kurier (przedpłata), kurier (pobranie), odbiór osobisty. Płatność dokonywana jest poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, ewentualnie poprzez płatność za pobraniem w przypadku wybrania opcji kurier (pobranie). W przypadku płatności poprzez przelew bankowy numer zamówienia należy wskazać jako tytuł płatności. Zamówienie zacznie być realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (z wyłączeniem opcji kurier za pobraniem).
 2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed zawarciem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku.

§ 17

Do dostarczanego towaru dołączony zostanie dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 18

 1. Zamówienia realizowane będą w terminie do 3 dni roboczych.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od rozpoczęcia jego realizacji do chwili przekazania przesyłki przewoźnikowi.
 3. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
  1. w przypadku wyboru opcji przedpłaty lub odbioru osobistego – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  1. w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, w szczególności z powodu braku dostępności danego towaru w magazynie lub błędnej informacji o dostępności danego towaru w magazynie, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 493-495.
 5. Do powyższego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas doręczenia towaru przez danego przewoźnika, który zależny jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, wagi i wielkości przesyłki.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 19

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 20

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 21

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

V. Reklamacje

§ 22

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia), na ogólnych zasadach wynikających z przepisów prawa.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, e-mailem na adres e-mail: _____________ lub telefonicznie pod numerem ________ (w godz. _______, poniedziałek-piątek).
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. Kontakt Stron

§ 23

 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres _______________
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: __________________ (godz. _____, poniedziałek-piątek).
 2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta lub telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

VII. Polityka prywatności

§ 24

Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Sklep przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 25

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową jest Jacek Sobieryn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “AGRA” PRODUCENT MASZTÓW FLAGOWYCH JACEK SOBIERYN w Dobroniu, przy ul. Kolejowej 3 (95-082, Dobroń), NIP: 8311045227, REGON: 471663810 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: ____________________we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku założenia Konta: w celu wykonania umowy o założenie Konta, a także zawieranych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); jeżeli zajdzie taka konieczność w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami);
  1. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów: w celu wykonania umowy sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami); w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze);
  1. w przypadku skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia wiadomości przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, czy danych kontaktowych umieszczonych w Sklepie:  w celu odpowiedzi na zapytanie, wiadomość lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tym interesem jest odpowiedź na zapytanie, wiadomość, nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie);
  1. w związku z wykorzystaniem niezbędnych plików cookies: do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest zapewnienie działania strony internetowej, na której znajduje się Sklep – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej (__________), hostingu strony internetowej (___________), obsługi strony internetowej (_________),podmiotom świadczącym usługi kurierskie (______________), usługi prawne (____________), a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania, wiadomości lub w celu złożenia oferty odpowiednio przez czas realizacji zapytania lub czas niezbędny do złożenia oferty i uzasadniony czas oczekiwania na przyjęcie oferty (nie dłużej jednak niż przez 2 lata). W przypadku zawarcia umowy, Administrator będzie przetwarzał dane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (co do zasady 3 lata w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami i 6 lat w przypadku umów zawieranych z Konsumentami) oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa (dowody księgowe przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą). Dla realizacji celu polegającego na zapewnieniu działania strony internetowej, na której znajduje się Sklep Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas funkcjonowania plików cookies, tj. _________.
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 3 powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy o założenie Konta czy umowy sprzedaży towarów lub utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 26

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

§ 27

 1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 3. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w art. art. 3851-3853 kodeksu cywilnego, a także w dziale II (rękojmia za wady), Rozdziału XI (sprzedaż), Księgi trzeciej (zobowiązania) kodeksu cywilnego, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 kodeksu cywilnego dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.